การใช้โซดาไฟเพื่อบำบัดน้ำเสีย


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on February 2, 2024 by admin03

การใช้โซดาไฟเพื่อบำบัดน้ำเสีย

การใช้โซดาไฟเพื่อบำบัดน้ำเสียสามารถทำได้โดยใช้กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่ากระบวนการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH adjustment) โดยใช้โซดาไฟเป็นสารปรับสภาพน้ำเสียในการเพิ่มความด่าง (เพิ่มค่า pH) ของน้ำเพื่อลดความเป็นกรด (ลดค่า pH) ของน้ำเสียให้เข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับกระบวนการการบำบัดน้ำเสียต่อไป

 

ขั้นตอนการใช้ โซดาไฟ ในกระบวนการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำเสียมีดังนี้

  1. วัดค่า pH : โดยใช้เครื่องวัด pH เพื่อวัดค่า pH ของน้ำเสียเพื่อทราบค่าปัจจุบันว่าเป็นกรดหรือด่าง
  2. คำนวณปริมาณโซดาไฟ : คำนวณปริมาณโซดาไฟที่จำเป็นในการปรับค่า pH ของน้ำเสีย โดยใช้ข้อมูลค่า pH เริ่มต้นและค่า pH เป้าหมายที่ต้องการให้น้ำเสีย.
  3. ละลายโซดาไฟ : ในถังหรือบ่อที่มีน้ำเสียอยู่, ใส่โซดาไฟในปริมาณที่คำนวณไว้ลงไปในน้ำเสีย. ส่วนผสมระหว่างโซดาไฟและน้ำเสียจะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนที่แนะนำในคู่มือหรือคำแนะนำของผู้ผลิต.
  4. คอยตรวจสอบค่า pH : คอยวัดค่า pH ของน้ำเสียเพื่อตรวจสอบว่าได้ถึงค่า pH เป้าหมายหรือไม่. หากยังไม่ได้ถึงค่า pH เป้าหมาย, สามารถทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-4 ได้.
  5. ล้างหรือกำจัดน้ำเสียที่ได้รับการปรับค่า pH : หลังจากที่ได้รับการปรับค่า pH เป็นที่เรียบร้อยแล้ว, น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดนี้จะต้องถูกล้างหรือกำจัดให้เหมาะสมก่อนจะปล่อยออกไปยังสิ่งแวดล้อม.
  • โซดาไฟใช้ปรับค่า PH เช่นในการผลิตประปาทั่วไปก็ใช้โซดาไฟในการปรับค่าพีเอช โดยการปรับค่า ph ในน้ำที่มีความเป็นกรดมากๆ ให้เป็นกลางมากขึ้น แต่ก็ต้องควบคุมให้ดีเพราะโซดาไฟเป็นด่างที่แรงมาก หากควบคุมปริมาณการใส่ไม่ได้ จะมีผลกับผู้ที่ใช้น้ำโดยตรง เช่น อาบแล้วลื่น เหนียวตัว แสบคันบริเวณที่บอบบาง


การใช้โซดาไฟในชั้นตอนการกำจัดน้ำเสีย มีประโยชน์ดังนี้

  1. กำจัดไขมันและน้ำมัน : โซดาไฟสามารถละลายไขมันและน้ำมันได้ จึงมักใช้บำบัดน้ำเสียที่มีไขมันและน้ำมันปนเปื้อน เช่น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมเคมี และน้ำเสียจากครัวเรือน
  2. ฆ่าเชื้อโรค : โซดาไฟสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ จึงมักใช้บำบัดน้ำเสียที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน เช่น น้ำเสียจากโรงพยาบาล สถานบำบัดรักษาสัตว์ และน้ำเสียจากฟาร์มสัตว์
  3. ลดค่า pH : โซดาไฟมีฤทธิ์เป็นด่างสูงมาก จึงสามารถลดค่า pH ของน้ำเสียได้ ลดความเป็นกรดในน้ำ จึงมักใช้บำบัดน้ำเสียที่มีค่า pH สูง เช่น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
  4. กำจัดตะกอนในน้ำ : โซดาไฟสามารถกำจัดตะกอนออกจากน้ำเสียได้ จึงมักใช้บำบัดน้ำเสียที่มีตะกอนปนเปื้อน เช่น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร

การใช้โซดาไฟในกระบวนการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำเสียเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ซับซ้อนกว่านี้อาจเป็นการใช้กระบวนการเต็มรูปแบบ เช่นการตากน้ำเสีย การตรวจวัดค่าต่าง ๆ ของน้ำเสีย เป็นต้น

การออกแบบและการใช้กระบวนการที่ถูกต้องควรอ้างอิงจากคู่มือหรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับการบำบัดน้ำเสียในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป.


แชร์ให้เพื่อน :