การใช้โซดาไฟเพื่อบำบัดน้ำเสีย

แชร์ให้เพื่อน :

การใช้โซดาไฟเพื่อบำบัดน้ำเสีย

การใช้โซดาไฟเพื่อบำบัดน้ำเสียสามารถทำได้โดยใช้กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่ากระบวนการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH adjustment) โดยใช้โซดาไฟเป็นสารปรับสภาพน้ำเสียในการเพิ่มความด่าง (เพิ่มค่า pH) ของน้ำเพื่อลดความเป็นกรด (ลดค่า pH) ของน้ำเสียให้เข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับกระบวนการการบำบัดน้ำเสียต่อไป.

ขั้นตอนการใช้โซดาไฟในกระบวนการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำเสียมีดังนี้:

1.วัดค่า pH: ใช้เครื่องวัด pH เพื่อวัดค่า pH ของน้ำเสียเพื่อทราบค่าปัจจุบันว่าเป็นกรดหรือด่างอย่างไร.

2.คำนวณปริมาณโซดาไฟ: คำนวณปริมาณโซดาไฟที่จำเป็นในการปรับค่า pH ของน้ำเสีย โดยใช้ข้อมูลค่า pH เริ่มต้นและค่า pH เป้าหมายที่ต้องการให้น้ำเสีย.

3.ละลายโซดาไฟ: ในถังหรือบ่อที่มีน้ำเสียอยู่, ใส่โซดาไฟในปริมาณที่คำนวณไว้ลงไปในน้ำเสีย. ส่วนผสมระหว่างโซดาไฟและน้ำเสียจะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนที่แนะนำในคู่มือหรือคำแนะนำของผู้ผลิต.

4.คอยตรวจสอบค่า pH: คอยวัดค่า pH ของน้ำเสียเพื่อตรวจสอบว่าได้ถึงค่า pH เป้าหมายหรือไม่. หากยังไม่ได้ถึงค่า pH เป้าหมาย, สามารถทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-4 ได้.

5.ล้างหรือกำจัดน้ำเสียที่ได้รับการปรับค่า pH: หลังจากที่ได้รับการปรับค่า pH เป็นที่เรียบร้อยแล้ว, น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดนี้จะต้องถูกล้างหรือกำจัดให้เหมาะสมก่อนจะปล่อยออกไปยังสิ่งแวดล้อม.

โซดาไฟใช้ปรับค่า PH เช่นในการผลิตประปาทั่วไปก็ใช้โซดาไฟในการปรับค่าพีเอช โดยการปรับค่า ph ในน้ำที่มีความเป็นกรดมากๆ ให่เป็นกลางมากขึ้น แต่ก็ต้องควบคุมให้ดีเพราะโซดาไฟเป็นด่างที่แรงมาก หากควบคุมปริมาณการใส่ไม่ได้ จะมีผลกับผู้ที่ใช้น้ำโดยตรง เช่น อาบแล้วลื่น เหนียวตัว แสบคันบริเวณที่บอบบาง


การใช้โซดาไฟในชั้นตอนการกำจัดน้ำเสีย มีประโยชน์ดังนี้

1.กำจัดไขมันและน้ำมัน: โซดาไฟสามารถละลายไขมันและน้ำมันได้ จึงมักใช้บำบัดน้ำเสียที่มีไขมันและน้ำมันปนเปื้อน เช่น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมเคมี และน้ำเสียจากครัวเรือน

2.ฆ่าเชื้อโรค: โซดาไฟสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ จึงมักใช้บำบัดน้ำเสียที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน เช่น น้ำเสียจากโรงพยาบาล สถานบำบัดรักษาสัตว์ และน้ำเสียจากฟาร์มสัตว์

3. ลดค่า pH: โซดาไฟมีฤทธิ์เป็นด่างสูงมาก จึงสามารถลดค่า pH ของน้ำเสียได้ ลดความเป็นกรดในน้ำ จึงมักใช้บำบัดน้ำเสียที่มีค่า pH สูง เช่น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

4.กำจัดตะกอนในน้ำ: โซดาไฟสามารถกำจัดตะกอนออกจากน้ำเสียได้ จึงมักใช้บำบัดน้ำเสียที่มีตะกอนปนเปื้อน เช่น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร

การใช้โซดาไฟในกระบวนการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำเสียเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ซับซ้อนกว่านี้อาจเป็นการใช้กระบวนการเต็มรูปแบบเช่นการตากน้ำเสีย การตรวจวัดค่าต่าง ๆ ของน้ำเสีย เป็นต้น การออกแบบและการใช้กระบวนการที่ถูกต้องควรอ้างอิงจากคู่มือหรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับการบำบัดน้ำเสียในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป.

แชร์ให้เพื่อน :